Murdehet da klusterit

Murdehel tarkoitetah sidä, ku eri paikois rahvas pagizou eri tabah. Loitton eläjien paginua ellendämmö huonommin migu lähäl eläjii. Erähis kohtis, puaksuh mualoin rajal, pagin muuttuu nenga, ku ellendämine jo on vaigiedu libo mahtotoindu, sie jo paistah eri kieldy. Murrehkartastos murdehien rajoi opitah sellittiä kyzymyksil, kui misgi paikas iännetäh, taivutetah nominua libo verbii, libo mittumii sanoi käytetäh. Joga kyläs voimmo lähimäkse murrehsusiedakse nimittiä toizen kylän, kudaman paginas on vähimän eruo. Ku jogahine kylä liittyy lähimäh susiedah, kylät jagavutah joukkoloikse, klusteroikse. Yhtenjyttyöh klusteriloin välizii eroloi voi miärätä da jogahizel klusteril on lähin susiedu. Nenga tazo tazol klusterit yhtytäh suurembikse klusteriloikse, kuni kai ollah yhtes. Nenga tehnillizesti miäritellyt klusterit kerrytäh hierarhiekse samah tabau kui filolougoin alamurdehet, murdehet, alovehmurdehet da kieli. Klusteritazoloin lugu rippuu siidy, äijängo datas on variatsiedu. Tiä on tarkembi sellitetty, kui klusterit luajitah tazo tazol. Olemmo luadinuh kaksi tiedokonehohjelmua klusterikartoin luajindah. Python -ohjelmanke voi eräajonnu luadie suuren joukon klusteroindoi. Javascript -ohjelmu on interaktiivine da senke voi vällemmin probuija erilazii paikku- da teemukombinatsieloi.

Klusterit eräajonnu Python -ohjelmal

Klusteroindualgoritmu on kirjutettu Python ohjelmakse klusteroi, kudamua kučutah
  klusteroi 1 192 vokalit 004 041
Täs klusteroindah on otettu paikat 1...192 kudamien eroloi atlassan kartoil čotaijah. Nenga on luajittu klusterikartat

vokalit 004-041
konsonantat 042-112
fonetiekku 004-112
nominan taivutus 113-131
prepozitsiet da postpozitsiet 133-137
verbin taivutus 139-163
refleksiivutaivutus 164-172
infinitiivat da partisiipat 174-185
morfolougii 113-185
sanasto 186-209
kai 004-209

Klusterikartu on allukse tyhjy. Painaldamal ylärivin noumeroi 1,2,... avavutah enzimäzen tazon, toizen tazon i m.i. klusteroindat. (Huom. Mainittuu Python ohjelmua nämil sivuloil ei lövvy.)

Klusterizoindu interaktiivizesti Javascript -ohjelmal

Javascript -ohjelmal atlas.html käyttäi voi tarkah vallita, mittumien paikoin da kyzymyksien datal klusterit luajitah. Ylärivil on valmehennu erähii valličendoi. Nengoman painandan jälgeh pidäy vaiku painua AJA-nybliä da sen jälgeh AJA-nyblän oigiel puolel olijal noumeral vallita klusterin tazo. Midätahto paikkoi da teemoi voi vallita oigien yläčupun kodažikol da sen yläpuolel olijoil nyblil. Ližiä ohjehii on OHJEH-nyblän tagan.
Täs ohjelmas on yksi eričys. Nelli kielioppii - Bubrih, Ahtia, Markianova da Zaikov on sijoitettu kartale lähimien susiedoin koordinuatoin mugah, konzu ero miäritelläh kaikis paikois 1-192, kaikkien teemoin 4-209 mugah, painottajen koordinuattoi kerdoimil 1/2, 1/4, 1/8 i m.i. lähimäs susiedas loittozimbah.